Kitos nuostatos

Kitos nuostatos

1. Kliento asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, kitais teisės aktais. Šie duomenys bus skirti tik kineziterapeutui ir be kliento sutikimo nebus teikiami ar viešinami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.
2. Kineziterapeutas apie visas nuotolines konsultacijas daro įrašus kliento dokumentuose. Klientas turi teisę susipažinti su šiais įrašais teisės aktų nustatyta tvarka, o už nustatytą mokestį turi teisę gauti dokumentų kopijas.
3. Pokalbiai tarp klientų ir kineziterapeuto neįrašomi.
4. Anoniminės nuotolinės konsultacijos nėra galimos.
5. Už nuotolinių konsultacijų tinkamumą ir kokybę atsako centras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.